Ludność, język i religiee

Demografia

Rumunia liczy 21,7 mln mieszkańców oraz blisko 9 mln żyjącej poza granicami, diaspory rumuńskiej. Aż 4 mln z tejże zamieszkuje tereny dzisiejszej Moldowy, historycznie związane z państwem rumuńskim. W samej Rumunii najliczniej reprezentowaną grupą narodowościową są, potomkowie wywodzący się z rdzennej ludności Daków oraz napływających na tereny Dacia Felix z początku II w. n. e. Rzymian - Rumunii. Stanowią oni blisko 89,4% społeczności kraju. Znacząca jest grupa narodowości węgierskiej (7,1%). Zamieszkuje ona głównie północno-zachodnie rejony kraju. Romowie stanowią 2,3%. Pozostałe mniejszości to: Niemcy, Ukraińcy, Turcy, Rosjanie, Serbowie stanowią ok. 1,2% populacji. Postępujący po zakończeniu II Wojny Światowej rozwój przemysłu zmienił dotychczasowy rolniczy charakter Rumunii. Powstanie wielu ośrodków miejsko-przemysłowych spowodowało, że aktualnie 54,7% społeczności, zamieszkuje obszary zurbanizowane. Głównymi ośrodkami miejskimi są obok Bukaresztu (2 339 tyś. mieszkańców): Brasov,Timisoara, Iasi, Galati, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova.

Język

Obowiązującym językiem urzędowym jest rumuński. Wykracza on poza granice dzisiejszej Rumunii i jako język obowiązuje również na terenie Republiki Moldowy. Język rumuński jest na Bałkanach, otoczony przez języki z grupy słowiańskich i ugrofińskich. Pomimo izolacji język rumuński wykazuje dziś więcej związków z łaciną, niż inne języki, które się z niej wywodzą (np. włoski czy francuski). Język rumuński również jest z naukowego punktu widzenia wyjątkowy, gdyż jest jedynym językiem o pochodzeniu romańskim o wpływach słowiańskich, podczas gdy pozostałe języki pochodzenia łacińskiego wykazują wyraźne wpływy germańskie. Ludność Rumunii jest w większości prawosławna (ok. 85%). Inne duże społeczności wyznaniowe to katolicy (ok. 7%) i protestanci (ok. 5%). Również mieszkający w Rumunii Cyganie w większości przynależą do Kościoła prawosławnego.

Religie

1. Kościół prawosławny (Orthodox) szczyci się tym, że chrześcijaństwo dotarło na tereny dzisiejszej Rumunii dzięki św. Andrzejowi Apostołowi (brata św. Piotra), gdyż wedle tradycji głosił on Ewangelię w dolnej części Dunaju. Dlatego kiedy kilka lat temu sprowadzono z Grecji do Rumunii relikwie św. Andrzeja, było to ogólnonarodowe święto całego kraju. Tereny dzisiejszej Rumunii w końcu I-szego tysiąclecia chrześcijaństwa znajdowały się pod wpływem państwa Bułgarów. Dlatego po wielkim podziale chrześcijaństwa w 1054 r. stały się częścią prawosławnego Wschodu. Od roku 1925 Rumuński Kościół Prawosławny odzyskał status patriarchatu. W Rumunii istnieje ponad 25 biskupstw prawosławnych, 132 dziekanaty i 9 tys. parafii, w których pracuje ok. 9 tys. księży i 41 diakonów stałych. W prawie 220 klasztorach prawosławnych męskich żyje 2 300 zakonników; 135 zakonów żeńskich gromadzi 4 tys. sióstr zakonnych. Wielce zasłużony Patriacha Rumunii ÎPS Teoktyst zmarł w Bucureşti 30 lipca 2007r. J.Ś. Teoktyst urodził się 7.02.1915r w rodzinie Arăpoşu, w Tocileni koło Botoşani. Aktualnie Kościołowi Prawosławnemu przewodził Jego Świątobliwość ÎPS Mitropolit DANIEL Ilie Ciobotea Patriarhul ales al Bisericii Ortodoxe, którego uroczysty ingres odbył się 30 września 2007r w katedrze patriarchalnej pw. śś Konstantyna i Heleny w Bucureşti.Patrz: www.biserica.ro lub www.patriarhia.ro

2. Katolicy są podzieleni zarówno pod względem narodowym, jak i obrządkowym. Podział ten jest widoczny w Transylwani. Katolicy dzielą się na:

        2.1.Katolików obrządku łacińskiego, to zasadniczo ludność pochodzenia węgierskiego głównie w Transylwanii. Rzecznikami Kościoła Rzymsko-Katolickiego byli Polacy, szczególnie Dominikanie i Franciszkanie. Pierwsze biskupstwo na terenie Mołdawii zostało utworzone w 1370 r. w mieście Siret i powierzone polskim franciszkanom z Krakowa. Kościół Rzymsko-Katolicki jest widoczny również na Bukowinie - Polacy są jego wyznawcami.

Patrz: www.catholica.ro

        2.2. Grekokatolików obrządku bizantyjskiego. Kościół Greckokatolicki powstał w Transylwanii w 1700 r. Prawie cała metropolia prawosławna tego księstwa połączyła się unią z Rzymem, zachowując własne tradycje, prawa i wschodnią liturgię. Akt ten dokonał się pod kuratelą Habsburgów. Jego realizację Stolica Apostolska powierzyła jezuitom, którzy mieli czuwać nad powrotem prawosławnych do jedności z Rzymem. Patrz: www.greco-catolica.ro Według ostatnich danych zebranych przez hierarchię Kościoła Katolickiego w Rumunii społeczność katolicka w tym kraju liczy ponad 1 700 000 wiernych. W tej liczbie jest ok. 70% katolików rzymskich pochodzenia węgierskiego i rumuńskiego i ok. 30% to grekokatolicy. Istnieje 11 diecezji i jeden ordynariat ormiański. Obecnie jest ponad 60 zgromadzeń męskich i żeńskich. Ponad 1 450 księży pracuje w 2 080 parafiach.

 3. Luteranie są związani z spolecznością pochodzenia niemieckiego zwaną SASAMI, którzy przybywali na teren dzisiejszej Rumunii XII-XIII wieku. Luteranie gł. Wyznawcy Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Biserică Evanghelică Luternă din România) grupują się w rejonie Sibiu, Braşov, Bistriţa.

4. Z innych wyznań należy wymienić: Biserică Reformată din România, Biserică Crestin ă Baptistă din România, Biserică Penticistale /Zielono-Świątkowców/, Biserică Adventistă, Biserică Calvinâ

Wizyta Papieża Jana Pawła II w Rumunii w dniach 7-9 maja 1999r.

Wizyta Papieża Jana Pawła II w Rumunii w dniach 7-9 maja 1999r była 86 już podróżą zagraniczną Jana Pawła II i kolejnym spotkaniem ze wspólnotami wiernych, które zaznały komunistycznych prześladowań. O jej wyjątkowości stanowi fakt, że po raz pierwszy Papież udał się do kraju, w którym zdecydowaną większość mieszkańców stanowią prawosławni. Była to zatem wizyta o charakterze przede wszystkim ekumenicznym, powszechnie postrzegana jako ważny krok naprzód w dialogu z chrześcijaństwem prawosławnym. Papież został bardzo gorąco przyjęty przez spoleczeństwo rumuńskie zarówno prawosławne jak i katolickie i ewangelickie a także władze państwowe.


Żródło
   2002-2019 nbsp;  Tłumacz rumuńskiego - Tłumaczenia rumuńskie © Wszelkie prawa zastrzeżone
 Kraków, Kielce, Katowice, Rzeszów, Warszawa, Wrocław, Poznań, Toruń, Bydgoszcz, Gdańsk, Sopot, Gdynia, Szczecin,Łódź